Selecteer een pagina
Algemene Voorwaarden van:
Zonwering Almelo, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 06064717,
gevestigd aan de Kroosstraat 12, 7601 TV Almelo
Hierna te noemen: Zonwering Almelo

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, verkoop, montage en andere
overeenkomsten met en verleende opdrachten aan Zonwering Almelo, behoudens voor zover wet-
of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens
wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te
zijn bevestigd.
1.2 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de
bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende
overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
1.3 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met
betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Zonwering Almelo, latere door
Opdrachtgever aan Zonwering Almelo verstrekte opdrachten en latere tussen Zonwering Almelo en
Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
voor de uitvoering waarvan Zonwering Almelo derden inschakelt.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2: Afwijkende bedingen
2.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
zover Zonwering Almelo deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze
Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien
Zonwering Almelo de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing
door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door de
Zonwering Almelo niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Zonwering Almelo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene
Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door Zonwering
Almelo gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Zonwering Almelo zijn vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan
ontleende maten. Zonwering Almelo is niet gebonden aan afbeeldingen uit catalogi, tekeningen,
maat of gewichtsopgaven.
3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Zonwering Almelo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Zonwering Almelo een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging.
3.7 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven.

Artikel 4: Gegevens Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke Zonwering Almelo overeenkomstig haar
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige
informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Zonwering Almelo te stellen.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zonwering
Almelo ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Zonwering Almelo is in geen geval
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zonwering Almelo is uit gegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Zonwering Almelo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Zonwering
Almelo krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
5.3 De door Zonwering Almelo aangegeven termijn voor levering en/of het uitvoeren van de
opdracht zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn Opdrachtgever noch het
recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te
eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
5.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn
medewerking verleent, zal hij steeds tijdig al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen
waar door Zonwering Almelo wordt verzocht.
5.5 De door Zonwering Almelo uit te voeren werkzaamheden zullen zijn gebaseerd op de door
Opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht, respectievelijk bij het geven van
de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie.
5.6 De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve
van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
ontlenen.
5.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Zonwering Almelo zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over het benodigde.

Artikel 6: Wijzigingen van de overeenkomst en meerwerk
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zonwering Almelo zal
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, is Zonwering Almelo gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in
rekening te brengen. Zonwering Almelo zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Zonwering Almelo daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.

Artikel 7: Opzegging van de overeenkomst
Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen, waarbij de producten speciaal
worden besteld voor de klant, danwel het product op verzoek wordt gemaakt. Klantspecifieke
bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de orderbevestiging het
volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is derhalve de
annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van
toepassing (art. 6:230p BW).

Artikel 8: Garantie
8.1 De door Bestel-Zonwering.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
8.2 Er wordt een garantie vertrekt op buitenzonwering gedurende een periode van 5 jaar na levering.
8.3 Er wordt een garantie vertrekt op binnenzonwering gedurende een periode van 3 jaar na
levering.
8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
8.5 Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar Zonwering Almelo geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval,
zoutinvloeden aan de kust, etc. etc).
8.6 Indien Zonwering Almelo garanties verstrekt heeft Opdrachtgever recht op gratis her levering van
het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, één en ander ter
keuze van Zonwering Almelo. Opdrachtgever dient te allen tijde Zonwering Almelo de gelegenheid te
bieden en redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen.
8.7 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Zonwering
Almelo zowel financieel als anderszins heeft voldaan danwel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft
gesteld.

Artikel 9: Klachten
9.1 Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het
product zullen door Zonwering Almelo serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door
de klant per e-mail of brief kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient
te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen
een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat de klant
zijn rechten terzake verliest.
9.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden en incassokosten
10.1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Daar het in de meeste gevallen maatwerkproducten betreft, is Zonwering Almelo gerechtigd om
een aanbetaling te vragen tot maximaal 50% van het factuurbedrag, waarbij eerst dan een aanvang
met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende
voorschotnota is voldaan door Opdrachtgever.
10.3 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 8 (acht) kalenderdagen na de factuurdatum
schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren.
De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op Opdrachtgever.
10.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is
Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever
is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn komt de
eventuele gegeven korting te vervallen.
10.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van
voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever.
10.6 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van
betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien
conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is
gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Zonwering Almelo verschuldigde bedragen geheel en
onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
10.7 Zonwering Almelo heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Zonwering Almelo kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te
beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Zonwering
Almelo te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de
overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de te leveren zaken gaat niet eerder op Opdrachtgever over dan nadat al hetgeen
hij in verband met leveranties of diensten van Zonwering Almelo aan deze verschuldigd is, heeft
voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Indien door Zonwering Almelo geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
Zonwering Almelo jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder
‘Garantie’ is geregeld.
12.2 Zonwering Almelo is voor onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts
aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
onachtzaamheid van Zonwering Almelo.
12.3 Zonwering Almelo is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of
derden die Zonwering Almelo bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Zonwering Almelo ter beschikking gestelde gegevens, zoals de maten, en bescheiden, ook indien
deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Zonwering Almelo is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zonwering
Almelo is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.5 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Zonwering Almelo wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden
waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.
12.6 Zonwering Almelo aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele
aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen, teksten, afbeeldingen of andere
gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
12.7 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Zonwering Almelo op enig moment toch
aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Zonwering Almelo,
is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag, althans dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.8 Schade waarvoor Zonwering Almelo op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts
voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het
ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Zonwering Almelo, tenzij Opdrachtgever aannemelijk
kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart Zonwering Almelo ter zake van aansprakelijkheid van derden met
betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.
12.10 Opdrachtgever vrijwaart Zonwering Almelo voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Zonwering Almelo geleverde producten en/of
materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Zonwering Almelo in dit verband geleden schade
waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
12.11 Zonwering Almelo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of
vanwege Zonwering Almelo geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen
partijen is overeengekomen.
12.12 Zonwering Almelo is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever
aangeleverd en/of beschikbaar gesteld materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Zonwering Almelo is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze
Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zonwering Almelo
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonwering Almelo niet in staat is haar verplichtingen na
te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen,
aardbevingen, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Zonwering
Almelo ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Zonwering Almelo niet beschikken
over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van
voldoende medewerking door Opdrachtgever.
13.2 In geval van overmacht is Zonwering Almelo gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Zonwering Almelo
gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
13.3 Indien Zonwering Almelo bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren
en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 14: Slotbepalingen
14.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst waar onderhavige
Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn over te dragen zonder schriftelijke toestemming van
de wederpartij.
14.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Zonwering Almelo en Opdrachtgever
zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
14.3 Niettegenstaande artikel 14.2, heeft Zonwering Almelo het recht om deze Algemene
Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever
en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere
datum wordt aangegeven.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee
verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en
verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Almelo. Niettemin
heeft Zonwering Almelo het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de
Opdrachtgever voor te leggen.